Protokoll landsmøte

i Landsmøte av

Kristne Arbeideres 34. ordinære Landsmøte, 22. – 23. oktober 2021

Landsmøtet ble avholdt i partiets lokaler i Youngsgt. 2A, 5. etg. Oslo, fredag 22. og lørdag 23. oktober 2021. Samlingen startet med et åpent møte fredag kl.1700 med tema: «Hva vil ny regjering bety for tro og solidaritet, og for Norges rolle internasjonalt».

Panelet besto av:

Kari Henriksen, Stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Utenriks- og forsvarskomiteen

Atle Sommerfeldt, biskop fra Den norske kirke

Erhard Hermansen, generalsekretær fra Norges Kristne Råd

Bente S. Gundersen, sjefsekretær (nestleder) for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene

De fire holdt innledninger, og deretter var det debatt og kommentarer.

Gjester ved landsmøtet:

Nils Petter Enstad, Josef Hæier, Atle Sommerfeldt, biskop, Adrian Kaba, fra Sverige, Förbundssekreterare/General Secretary fra Socialdemokrater för tro och solidaritet, Kari Henriksen, Stortingsrepresentant og APs fraksjonsleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Erhard Hermansen, Generalsekretær fra Norges Kristne Råd og Benter S. Gundersen, Sjefssekretær (nestleder) for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene

Lørdag 23. oktober

SAK 01/21    ÅPNING

Velkomst ved forbundsleder Jan Rudy Kristensen og Ord for dagen ved sentralstyrets nestleder Tove Elise Madland. Hilsningstale ved Adrian Kaba (Socialdemokrater for tro og solidaritet). Hilsningstale fra Josef Hæier.

SAK 02/21     NAVNEOPPROP

Forbundssekretær Torill Hamborg foretok et navneopprop, oversikten ligger ved protokollen.

SAK 03/21     GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

SAK 04/21     VALG AV FUNKSJONÆRER OG KOMITEER

Forbundsleder Jan Rudy Kristensen la fram styrets forslag til funksjonærer og komiteer.

Disse ble valgt enstemmig:

Dirigent: Raymond Turøy

Sekretær: Siri Fossheim

Redaksjonskomitè: Harald Trulsrud, Tove Elise Madland, Marianne Uri Øverland.

SAK 05/21     SENTRALSTYRETS BERETNING

Leder Jan Rudy Kristensen la fram sentralstyrets beretning for 2019- 2021. Beretningen inneholdt også melding fra Magasinet Kristen Arbeidere presentert av Nils-Petter Enstad og fra Bømlo folkehøgskule presentert av Raymond Turøy.

Disse hadde ordet:

Tore Christiansen

Raymond Turøy

Harald Trulsrud

Vedtak: Landsmøtet godkjenner sentralstyrets beretning for 2019-2021.

 

 

SAK 06/21     REGNSKAP OG REVISJON

Torill Hamborg la fram resultatregnskap for 2019 og 2020 med revisors beretning for samme periode.

Disse hadde ordet:

Else-Lill Lundberg.

Tore Christiansen

Marianne Uri Øverland

Jan Rudy Kristensen

Halvor Bruun

Eldrup A. Hansen

Vedtak: Landsmøtet godkjenner regnskapene for 2019 og 2020, og tilhørende revisjonsberetninger.

SAK 07/21     PRINSIPPROGRAMMET

Sentralstyret har ingen endringsforslag til Prinsipprogrammet.

Vedtak: Godkjent

SAK 08/21     VEDTEKTENE

Sentralstyret har ingen forslag til endringer i vedtektene.

Disse hadde ordet:

Else-Lill Lundberg

Vedtak: Godkjent

SAK 09/21     UTTALELSER:

Sentralstyret la frem følgende fem uttalelser:

 1. Mangfold og likeverdige ordninger

Tro har en helt naturlig plass i det offentlige rom, den enkelte tar med seg sin tro over alt i livet. Statens rolle i forhold til religion bør være å skape rom for mangfoldet og legge til rette for at det er mulig å drive religiøs virksomhet.

Kristne Arbeidere mener at alle mennesker har lik rett til fri religionsutøvelse og deltakelse i gudstjeneste og menighetsliv. Vi mener det må være likeverdige offentlige ordninger for alle tros- og livssynssamfunn. Tilskudd til trossamfunn er begrunna med det tilskuddet som gis til Den norske kirke, og tilsvarende tilskudd må beregnes per person til øvrige trossamfunn. Tilskuddet må ta utgangspunkt i de enkelte trossamfunn og ha fleksible ordninger retta mot ulike organisasjonsformer.

Vedtak: Godkjent

 • Rettssikkerhet for konvertitter

Det kristne budskapet om forvalteransvar, nestekjærlighet og fred har ingen geografiske begrensninger. Den samme etikken må gjelde globalt som lokalt. Det globale samfunn må legge nestekjærligheten til grunn for all menneskelig samhandling. Dette er et særlig ansvar i behandlingen av mennesker på flukt.

Kristne Arbeidere mener Norge skal kjennetegnes med å være forkjemper for tro og livssynsfrihet og for internasjonale menneskerettigheter. Rettsikkerhet for konvertitter er kritikkverdig, og undergraver det norske demokratiets integritet.

Vitnesbyrdet fra ledere, pastorer, prester og engasjerte kristne må tillegges vekt i tråd med deres kompetanse at deres vitnesbyrd ikke vektlegges tilstrekkelig i forhold til hva deres kompetanse og erfaringer. Kristne Arbeidere er opprørt over at konvertittenes og menighetenes troverdighet trekkes i tvil hos utlendingsforvaltningsinstansene og i rettsvesen. Vi krever praksisendring i saksbehandlingen for å bedre ivareta rettsikkerheten til konvertitter.

Kristne Arbeidere støtter kravet fra Norges Kristne Råd som sier:

 • At all konvertittsaker, som blir kjent som sådan under saksbehandlingen hos UNE, skal sendes tilbake til UDI for førstegangsbehandling med utgangspunkt i de nye malene for asylintervjuer. 
 • At saksbehandlingen av konvertitter som omhandler troverdighetsvurdering følger samme metode brukes for homofilisaker – nemlig ved å møte dem med vennligsinnet åpenhet heller enn skepsis.
 • At det skal nedsettes en uavhengig kommisjon til å granske konvertittsaker og jobbe for å innhente informasjon og bygge kunnskap om konvertering.
 • At all tros- og livsynsrelatert forfølgelse tas på alvor på linje med andre årsaker.

Følgende hadde ordet: Else-Lill Lundberg, Jan Rudy Kristensen

Vedtak: Godkjent

 • Ikke kunder, men innbyggere med rettigheter

Kampen mot fattigdom og stor ulikhet er en av arbeiderbevegelsens viktigste ideologiske handlinger. Kristne Arbeidere mener at kommersialiseringen og markedstankegangen som har skutt fart under den blåblå regjeringen fører til en nedgradering av folket som borgere og innbyggere med rettigheter og plikter. Vi blir i større grad til kunder med begrensede rettigheter. Samfunnet og fellesskapet gjøres gradvis om til en markedsplass.

Kristne Arbeidere henstiller til en Arbeiderpartileda regjering om å legge særskilt vekt på å bidra til at denne samfunnsmentaliteten blir snudd. Det må settes fokus på problemstillingen og det rødgrønne flertallet må sikre brede og trygge fellesskapsordninger som omfatter alle.

Disse hadde ordet: Josef Hæier

 • Kamp mot fattigdom

Kristne Arbeidere mener «Arbeid til alle er jobb nummer én». Likevel er det mange som faller utenom arbeidslivet eller har svært lav inntekt, og som også er avhengig av sosialhjelp. Kampen mot fattigdom må fortsatt være en prioritert oppgave for arbeiderbevegelsen. Vi mener regjeringa må justere vesentlig opp de veiledende sosialhjelpssatsene og ha en gjennomgang av systemet for sosialhjelp. Dette må konkretiseres i forbindelse med budsjettarbeidet på kort og lang sikt. Arbeiderpartiet må være tydelig på at barnetrygden skal holdes utenom ved beregning av sosialhjelp.

Kommunene er vesentlige aktører i kamp mot fattigdom. Åtte år med blåblå regjering har svekka den kommunale velferden. Da den første rødgrønne regjeringa ble etablert fulgte et vesentlig løft for kommuneøkonomien som alle fikk merke. Det er nå tid for at dette gjentas!

Vedtak 3. og 4.: Styret gis anledning til å redigere uttalelsene, og eventuelt slå dem sammen.

 • Psykisk helse

Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen ellers. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer med stort potensial for forebygging. Mye tyder på at det svikter når det gjelder forebygging og behandling av vanlige somatiske sykdommer hos denne gruppen pasienter. Til tross for store endringer i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser er dette gapet ikke blitt vesentlig mindre de siste 20 årene.
I Norge står nesten 700 000 personer i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel av disse, og mange av dem har et sterkt ønske om å være i jobb. Å delta i arbeidslivet er en kilde til anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Derfor er det viktig for dem som ønsker det, å ha en jobb – også når de har psykiske helseproblemer.

Kristne Arbeidere mener:

 • Den somatiske helse må prioriteres innen psykisk helsevern
 •  Trening og kostholdsveiledning må bli en del av behandlingen
 • At arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene må legge til rette for at mennesker med psykiske lidelser får brukt evner og ressurser, slik at flere i denne gruppen klarer å gjennomføre utdanningsløp og stå i arbeid på tross av de symptomer sykdommen gir.
 • At NAV i større grad tilpasser sine tiltak til enkeltmennesker evner og egenskaper særlig for mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser.
 • Psykisk syke må kvoteres inn i arbeidslivet, samtidig må trygdeytelsene og bostøtteordningen styrkes slik at de som ikke kan jobbe skal slippe å leve i fattigdom og ha en utrygg bosituasjon.
 • Tiltak som Fontenehuset må sikres stabil finansiering
 • Helseforetakene må i større grad styres politisk, slik at den politiske intensjonen i den såkalte gyldne regel blir en realitet. Det innebærer at den nominelle veksten i helsebudsjettene blir større for psykisk helsevern enn for somatikk

Disse hadde ordet:

Halvor Bruun

Jan Rudy Kristensen

Eldrup Andreas Hansen

Marianne Uri Øverland

Siri Fossheim

Else-Lill Lundberg

Vedtak: Uttalelsene godkjent enstemmig med mindre tekstlige endringer

De vedtatte uttalelsene ligger vedlagt protokollen.

SAK 10/21     PROGRAMFORSLAG, Satsingsområder for perioden 2021-2023

SATSINGSOMRÅDER

Verving

Verving skjer ved å være synlige på ulike arenaer og plattformer og gjennom personlige møter. I perioden vektlegges:

 • Arbeide med å forsterke synlighet
 • Være aktive på fylkesarenaene
 • Være aktive i kommunevalgkampen
 • Synliggjøre sammenhengen mellom kristent engasjement og sosialdemokrati i egen menighet. Dette skal ikke bidra til politisering av menighetene, men vekke enkeltpersoner.

Utvikle organisasjonen lokalt

Skolere kontaktpersoner og invitere til digitale møter for å utveksle ideer og bidra til økt aktivitet lokalt.

Nettverksbygging

Videreføre og styrke de nettverk vi har i dag. Det legges særlig vekt på å forsterke nettverket i fagbevegelsen, i Arbeiderpartiet og i tros- og livssynssamfunn. Det skal etableres kontakt med AUF.

Arbeiderbevegelsens oppslutning blant kristne må kanaliseres til et aktivt engasjement. Kristne Arbeidere må i sterkere grad bruke sitt nettverk i kristennorge.

Bidra til utvikling av Sosialdemokratisk forum for tro og solidaritet

Det har vært et viktig punkt for sentralstyret å bidra til å få etablert et tverreligiøst forum. Arbeidet har tatt lenger tid enn en forutså og det må fortsatt arbeides aktivt med etableringen i neste periode.

Følgende hadde ordet: Liv Kristensen, Raymond Turøy, Eldrup A. Hansen, Jan Rudy Kristensen.

Vedtak: Godkjent med tillegg

SAK 11/19     ØVRIGE FORSLAG

Det har ikke kommet inn andre forslag.

SAK 12/19     VALG

Leder av valgkomitéen, Harald Trulsrud la fram komiteens innstilling til nytt sentralstyre.

Valgkomiteen har bestått av: Harald Trulsrud, Siri Fossheim og Rachel Lørum

Valgkomitéens forslag er:

Leder:                        Jan Rudy Kristensen                       – gjenvalg

Nestleder:                Tove Elise Madland           – gjenvalg

Sekretær:                 Marianne Uri Øverland                   – gjenvalg

Faste styremedlemmer

Harald Trulsrud                    – gjenvalg

Halvor Bruun                        – gjenvalg

Siri Fossheim                        – gjenvalg

Ingvild Vaggen Malvik         – ny

Varamedlemmer

Rachel Lørum                       – gjenvalg

Mats Kvaløy-Bjørbekk         – gjenvalg

Maria Therese Hevzy          – gjenvalg

Vidar Venås                          – ny

Vedtak:

Landsmøtet gjorde følgende valg:

Leder: Jan Rudy Kristensen         

Nestleder:                    Tove Elise Madland

Sekretær:                     Marianne Uri Øverland

Styremedlem:             Harald Trulsrud

Styremedlem:             Siri Fossheim

Styremedlem:             Ingvild Vaggen Malvik

Varamedlem:              Rachel Lærum       

Varamedlem:              Vidar Venås

Varamedlem:              Mats Kvaløy-Bjørbekk Varamedlem: Maria Therese Hevzy