Vedtekter for Kristne Arbeidere – revidert og vedtatt på landsmøtet 25.-26.oktober 2019

§ 1. Formål
Kristne Arbeidere er en sjølstendig organisasjon innenfor arbeiderbevegelsen.
Forbundet bygger på kristen tro og etikk, og på ideene i demokratisk sosialisme.

Kristne Arbeidere har som oppgave:
å ta aktivt del i arbeiderbevegelsens politiske og faglige arbeid for velferd, rettferdighet og fred, og for å sikre en forsvarlig forvaltning av miljø og ressurser, både nasjonalt og globalt. Det partipolitiske arbeidet foregår gjennom Arbeiderpartiet.

·       å styrke og utvide det kristne fellesskapet på arbeidsplasser, og i politiske og faglige miljø.

·       å bygge broer mellom kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen.

·       å bidra til forståelse og respekt mellom kristne og andre tros- og livssynsbevegelser.

§ 2a. Medlemskap
Medlem av Kristne Arbeidere kan den bli som gir sin tilslutning til § 1.
Forbundet er basert på personlig medlemskap.

§ 2b, Æresmedlemskap
Medlemmer som i spesiell grad har utmerket seg i arbeidet for forbundets interesser kan av sentralstyret utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

§ 3.  Lokale organisasjonsledd

§3a Kretser
En krets er forbundets regionale organisasjonsledd, og dekker et geografisk område som utgjør et fylke eller et område som sentralstyret finner hensiktsmessig.

Sentralstyret bestemmer området kretsen dekker.

Kretsen skal ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt område, i tråd med vedtekter, program og vedtak i overordna organ, og har det praktiske ansvaret for bedriftsandakter. Kretsen vedtar sjøl sin organisasjon innen rammene av vedtektene, og tilpasser arbeidet til lokale forhold.

Vedlegg A viser hvordan en lokal krets kan bygges opp.

§ 3 b Grupper
Innen hver krets kan det opprettes grupper.  Ei gruppe kan opprettes geografisk eller innen et særlig interessefelt/satsingsområde. Nye grupper skal godkjennes av kretsstyret.

Det kan også opprettes grupper på tvers av kretser. Slike grupper skal godkjennes av sentralstyret.

Beretning og regnskap fra grupper sendes kretsen og sentralstyret til orientering.

§ 3 c
Grupper og kretser må avholde årsmøte minst hvert annet år. Hvis det ikke er gjennomført valg gjennom en periode på tre år plikter overordna organ å kalle inn til møte eller på annen måte gripe inn overfor aktuelt organisasjonsledd.

§ 4 Oppløsning, deling og sammenslutning av lokale organisasjonsledd

§4.1
Kretser og grupper kan ikke oppløses, deles eller sammensluttes uten sentralstyrets godkjenning.

§4.2
Dersom to eller flere lokale organisasjonsledd blir slått sammen, beholdes aktiva og passiva i det nye organisasjonsleddet.

§4.3
Dersom en krets eller gruppe deles, fordeles aktiva og passiva forholdsvis i de nye organisasjonsledda. Ved tvist avgjør sentralstyret.

§4.4
Om en krets eller gruppe oppløses uten at medlemmene overføres til annet lokalt organisasjonsledd, tilfaller organisasjonsleddets aktiva Kristne Arbeidere sentralt, om ikke sentralstyret gjør vedtak om noe annet.

§ 5. Landsmøtet

§5.1
Landsmøtet er forbundets øverste myndighet. Det avholdes ordinært hvert 2. år.

§5.2
Ekstraordinært landsmøte skal holdes når sentralstyret mener det er nødvendig, eller om et flertall av kretsstyrene krever det. På ekstraordinært landsmøte behandles kun de sakene som er grunnlag for innkallinga.

§5.3
Landsmøtet er åpent for alle medlemmer av Kristne Arbeidere. Alle frammøtte medlemmer som er lovlig påmeldt i henhold til § 5.10 har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet.

§5.4
Ved saker av viktig prinsipiell karakter kan Landsmøtet sammensettes representativt i den aktuelle sak. Representativ sammensetning av landsmøtet skal skje hvis sentralstyret, en av kretsene eller 10 % av de lovlig påmeldte frammøtte krever det. Krav om representativ sammensetning i en sak må fremmes under konstituering av møtet. Landsmøtet sammensettes i den aktuelle sak etter følgende regler:

Grupper og kretser gis stemmerett med 2 representanter for inntil 30 medlemmer, og videre med 1 representant for hver påbegynte 30 medlemmer. Kretser og grupper må fatte vedtak om hvem som skal ha stemmerett ved krav om representativ sammensetning i en sak.

Kretslederne og sentralstyrets medlemmer møter med samme rett.

Alle i landsmøtet beholder sin tale- og forslagsrett.

§5.5
Forbundets ansatte, regnskapsfører, revisor, redaktøren og redaksjonsutvalget av magasinet Kristne Arbeidere samt representanter for Bømlo folkehøgskule har møte- og talerett også hvis de ikke er medlem av Kristne Arbeidere.

§5.6
Utgiftene med avholdelse av selve landsmøtet dekkes av forbundet. Det enkelte organisasjonsledd kan dekke øvrige utgifter for sine representanter.

§5.7
Landsmøtet skal kunngjøres senest 5 måneder før det trer sammen.

§5.8
Saker til landsmøtet sendes Kristne Arbeideres sentralstyre senest tre måneder før landsmøtet. De forslag som er kommet inn, sammen med forslag til saksliste, skal sendes påmeldte delegater, kretsene og grupper senest 10 dager før landsmøtet.

§5.9
Sentralstyret kan på eget initiativ reise saker. Disse sakene bør sendes påmeldte deltakere samt kretser og grupper i god tid før landsmøtet.

§5.10
Påmelding av deltakere på landsmøtet må være kommet inn til Kristne Arbeideres kontor senest 14 dager før landsmøtet holdes. Sentralstyret kan dispensere fra denne fristen.

§5.11
Landsmøtet vedtar sjøl sin forretningsorden og saksliste. Sakslista skal inneholde:

1. Åpning
2. Navneopprop.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Valg av møtets funksjonærer og komiteer
5. Sentralstyrets beretning for de siste 2 år
6. Regnskap for de siste 2 år. Melding fra revisjon med oversikt over forbundets økonomiske
stilling.
7. Melding fra magasinet Kristne Arbeidere og Bømlo folkehøgskule.
8. Program.
9. Vedtekter.
10. Øvrige forslag.

11. Foreta valg av:
Sentralstyret, bestående av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Inntil 4 styremedlemmer
Minst 3 varamedlemmer

Det tilstrebes å få en mest mulig lik kjønnsmessig fordeling når det gjelder styrets sammensetning.

§ 6. Landskonferanse

§6.1
I de år det ikke avholdes landsmøte innkalles det til landskonferanse. Landskonferansen skal innkalles med minst en måneds varsel.

§6.2
Landskonferansen tar opp aktuelle tema, fastsatt av sentralstyret. Konferansen kan også avsette noe tid til å drøfte andre saker deltakerne vil ha belyst. Slike saker skal meldes sentralstyret to uker før møtet.

§6.3
Sentralstyret innkaller til landskonferansen. I tillegg til sentralstyret skal som et minimum kretslederne, eller vararepresentant oppnevnt av hver krets, delta. Sentralstyret kan velge å kalle inn flere representanter med bakgrunn i kretser, lokallag og grupper.

§6.4
Sentralstyret kan vedta åpen landskonferanse, begrensa til medlemmer, eller uten begrensning. Sentralstyret og kretslederne skal uansett innkalles.

§ 7. Sentralstyrets myndighetsområde

§7.1
Sentralstyret leder Kristne Arbeideres virksomhet i samsvar med vedtekter, program og andre vedtak gjort av landsmøtet.

§7.2
Sentralstyret foretar tilsettinger, vedtar stillingsbeskrivelser og avgjør alle spørsmål av administrativ art.

§7.3
Sentralstyret har ansvar for å forberede, og legge fram for landsmøtet, utkast til program og vedtekter. Sentralstyret skal også legge fram reviderte regnskap, beretninger og innstillinger til de innkomne forslag.

§ 8. Leder
Leder administrerer forbundets arbeid i samarbeid med sentralstyret, og har ansvar for at forbundskontoret gjør sin tjeneste på forsvarlig vis.

§ 9. Regnskap og revisjon
Sentralstyret velger regnskapsfører og revisor.
Regnskapene avsluttes ved utgangen av hvert kalenderår.

§ 10. Økonomi

§10.1
Kontingenten fastsettes av landsmøtet og betales direkte til forbundet sentralt.

§10.2
Kirkeoffer og inntekter fra arbeiderbevegelsens sentrale organisasjoner går som hovedregel til forbundet sentralt.

Forbundet kan fordele midler til kretser og grupper etter søknad basert på regnskap, budsjettforslag og plan for aktiviteten.

Midlene fra kirkeoffer skal brukes til administrasjon av virksomheten, bedriftsandakter og annen evangelisk virksomhet.

§ 11. Endring av vedtektene
Vedtektene kan bare endres på Kristne Arbeideres landsmøter.

Forslag til endringer må være sendt sentralstyret innen 3 måneder før landsmøtet.
Bare forslag som er innsendt i rett tid kan behandles av landsmøtet.

Vedtektsendringer må være vedtatt med 2/3 flertall for å ha gyldighet.

§ 12. Oppløsning
Forbundet kan bare oppløses om dette blir vedtatt på 2 landsmøter etter hverandre. Slikt vedtak må for å være gyldig fattes med 2/3 av de stemmer som er avgitt.

Etter at alle forbundets forpliktelser er dekket, blir det mulige overskudd å avsette til et grunnfond som skal brukes om arbeidet på nytt blir tatt opp etter samme grunnsyn.

Inntil så skjer, forvaltes midlene av et avviklingsstyre, bestående av fem kristne som tilhører den organiserte arbeiderbevegelse. Dette utvalg supplerer seg selv med personer som har samme grunnsyn. Hvis nytt forbund ikke er organisert innen 3 år, tilfaller midlene et sosialdemokratisk eller kristent formål valgt av avviklingsstyret.

§ 13. Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft fra de er vedtatt.

VEDLEGG A

Kretsene

Kretsens årsmøte avholdes innen utgang av mars måned.

Dato for årsmøtet bekjentgjøres for medlemmene minimum 6 uker før avholdelse. Forslagsfrist til årsmøtet er 4 uker før møtedato.

Årsmøtepapirene sendes ut til medlemmene minimum 2 uker før møtedato for årsmøtet.

Årsmøtet vedtar sjøl sin forretningsorden og saksliste.

Sakslista skal inneholde:

Åpning
Navneopprop
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møtets funksjonærer
Kretsens/gruppas årsberetning for siste år.
Regnskap for siste år. Melding fra revisjon med oversikt over kretsens/gruppas økonomiske situasjon.
Årsmelding for kretsens/gruppas virksomhet siste år.
Innkomne forslag.
Foreta valg av:
Kretsen/gruppa ledes av et styre på inntil 11 medlemmer og minst to varamedlemmer.

Varamedlemmene har møterett til alle styremøter med forslags og talerett, men har kun stemmerett når ordinære styremedlemmer har forfall.

Kretsstyre, bestående av:
Leder

Styret konstituerer seg med følgende verv:
Nestleder
Sekretær
Kasserer

Ved 3 styremedlemmer:
Nestleder/Sekretær
Kasserer
Minst 2 varamedlemmer.