08.04.2019, Sentralstyrets vedtak, Kristne Arbeidere

Retningslinjer mot trakassering og prosedyreregler for håndtering av trakassering

1. Anvendelsesområde
Denne prosedyren gjelder for Kristne Arbeideres håndtering av saker om mulig trakassering, herunder seksuell trakassering. Dokumentet inneholder retningslinjer mot trakassering og prosedyreregler for håndtering av saker der retningslinjen er brutt.

2. Kristne Arbeideres retningslinjer mot trakassering
Kristne Arbeidere har nulltoleranse overfor all form for trakassering, herunder seksuell trakassering. Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte (herunder innleid personell) har selv et ansvar for at de selv ikke begår trakassering. Dersom noen blir kjent med at dette forekommer i organisasjonen eller begås av noen som omfattes av disse retningslinjene, plikter de å forsøke å hindre at dette fortsetter.

Retningslinjene gjelder tillitsvalgte, ansatte og medlemmer i alle situasjoner, til enhver tid, for all virksomhet som kan knyttes til eller forbindes med arbeid eller verv for Kristne Arbeidere.

3. Definisjon trakassering
Trakassering, herunder seksuell trakassering, er begreper som må tolkes utfra tid, miljø og kultur. Det viktigste kjennetegnet er at adferden er uønsket, uoppfordret eller fremsatt/gjennomført på en slik måte at den som blir trakassert har vanskelig for å forsvare seg. Adferden kan være både verbal og ikke-verbal og kan forekomme både fysisk og gjennom kanaler som tekstmeldinger, sosiale medier etc. Ulikhet i maktforhold kan være sentralt i vurderingen. Kristne Arbeidere legger til grunn den definisjon som til enhver tid er gjeldende i lov og forskrift.

4. Prosedyrereglenes formål
Prosedyrereglene har som formål å gi forutsigbarhet i organisasjonens håndtering av sakene, sikre likebehandling av like saker, sikre vern for trakasserte og varslere, forhindre videre trakassering og sikre ivaretagelse av grunnleggende rettsikkerhet for den som anklages for trakasseringen.

5. Grunnprinsipper for håndtering av trakassering
Ved behandling av mottatt informasjon om trakassering skal Kristne Arbeidere særlig legge til grunn følgende styrende prinsipper for behandlingen:

a) Et kristent sinnelag

De kristne grunnverdiene skal legges til grunn i håndteringen av saken. Dette gjelder blant annet å utøve omsorg for alle berørte parter. Prosedyren er utarbeidet i tråd med dette prinsippet.

b) Konfidensialitet

Kun personer som har saklig grunn for å kjenne saken eller som er involvert i behandlingen av saken, enten som part eller saksbehandler, skal kunne få informasjon om sakens innhold. For eventuelt å kunne håndheve ilagte suspensjon (punkt 11) eller reaksjoner (punkt 12), kan nødvendige organer motta informasjon om beslutningen om ileggelse av suspensjon eller reaksjon.

c) Personvern

Kristne Arbeidere skal behandle personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Dokumenter (fysiske og elektroniske) skal etter at saken er ferdigbehandlet overleveres kontoret.

d) Kontradiksjon

Se nærmere punkt 8.

e) Objektivitet

Saken skal behandles uhildet og undersøkelser som eventuelt foretas skal gjennomføres upartisk.

6. Ansvaret for håndtering av mottatt informasjon om trakassering
1.  Varsler og informasjon om trakassering skal skje til sentralstyrets arbeidsutvalg (ved styreleder, nestleder, sekretær eller kontorsekretær) eller til lederen av den kretsen den det varsles mot eller trakasseringen gjelder.

2.  Den som mottar en henvendelse, informasjon om eller varsel om trakassering, skal uten unødig opphold formidle henvendelsen til sentralstyrets arbeidsutvalg og oppfordre den som formidler informasjonen til selv å ta kontakt med sentralstyret.

3.  Sentralstyrets arbeidsutvalg skal utad og i organisasjonen fremstå som Kristne Arbeideres varslingsmottak og har ansvar for at dette er kjent i organisasjonen.

7. Ansvaret for oppfølging av mottatt varsel eller informasjon om trakassering

1.  Sentralstyrets arbeidsutvalg har det overordnede ansvar for oppfølging av informasjon og varsler om trakassering.

2.  Avhengig av varselets innhold og hvem som er involvert gjør sentralstyrets arbeidsutvalg en vurdering av, sammen med de lokale tillitsvalgte, hvordan og på hvilket nivå henvendelsen skal følges opp og håndteres. Dersom henvendelsen omhandler personer i sentrale verv skal sentralstyrets arbeidsutvalg alltid håndtere saken. Dersom henvendelsen omhandler personer i arbeidsutvalget skal to andre personer fra sentralstyret utnevnes som saksbehandler og ekstern aktør med egnet kompetanse og rolle trekkes inn som rådgiver i saken.

8. Nærmere om håndteringen av varsel og informasjon om trakassering.

Omforente løsninger

1.   Den som håndterer et varsel om trakassering skal uten unødig opphold opprette kontakt med den som har kommet med henvendelsen og nedtegne all relevant informasjon om saken. Hvis informasjonen gis av andre enn den som opplever seg trakassert, må den som håndterer saken ta kontakt med den som opplever seg trakassert for å nedtegne all relevant informasjon om saken.

2.   Den som håndterer et varsel skal uten unødig opphold opprette kontakt med den som skal ha stått bak trakasseringen og nedtegne dennes versjon av saken.

3.   Med sikte på at eventuell pågående trakassering skal opphøre, og at den som kan ha vært utsatt for trakassering skal sikres mulighet for å utøve eventuelle verv videre, skal det søkes en omforent løsning mellom de involverte parter som ivaretar disse hensyn.

4.   De involverte i saken må fra første kontakt med den som håndterer saken, og løpende underveis i prosessen, holdes orientert om hvordan saken videre håndteres.

5.   Alle henvendelser med påstander om mulig trakassering skal nedtegnes. Det skal føres referat fra samtale med alle berørte.

9. Saker der omforente løsninger ikke oppnås
1.  Hvis en omforent løsning ikke oppnås må den som håndterer saken påse at saken er tilstrekkelig opplyst, vurdere hvordan saken skal håndteres videre og ta stilling til anklagene om trakassering så langt det er nødvendig for å hindre videre trakassering og gjennom tiltak sikre det psykososiale miljø. For å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst kan informasjon fra vitner og andre kilder innhentes.

2.  Den som påstås å ha stått bak trakasseringen skal gis innsyn i forklaringer og andre bevis og skal gis rimelig tid til å uttale seg om bevisene. I hvilken grad den som påstås å stå bak trakasseringen skal gis mulighet til å stille spørsmål til andres forklaringer må avgjøres i det enkelte tilfelle utfra hvilket rimelig behov det er for å stille spørsmål sett opp mot vernet av den som påstås trakassert. Saksbehandlingen er skriftlig.

3.  Der saken ikke er håndtert av sentralstyrets arbeidsutvalg skal det nivået som har håndtert saken i samråd med kretsen avgjøre hvordan saken skal avsluttes, herunder om det legges til grunn at trakassering har forekommet og om saken av hensyn til vern av den trakasserte utløser behov for reaksjoner og tiltak som nevnt i punkt 11 og 12. Tilsvarende gjelder der den som har håndtert saken mener saken er av en slik karakter at det er uforenelig med tillitsverv i organisasjonen.

4.  De bevis- og bevisbyrderegler som følger av likestillings- og diskrimineringsloven kommer til anvendelse. Det faktum som fremstår som mest sannsynlig legges til grunn.

10. Særlig om saker der det foreligger helt eller delvis arbeidsgiveransvar for en av de involverte parter. I tilfeller der minst en av de berørte parter har et ansettelsesforhold i Kristne Arbeidere må arbeidsmiljølovens regler ivaretas.

11. Suspensjon fra verv
Under behandling av en sak som nevnt i punkt 7 og 8 kan sentralstyrets leder, eventuelt etter innstilling fra den som behandler saken, beslutte at den som anklages for trakassering midlertidig skal fratre verv vedkommende har inntil saken har funnet en omforent løsning mellom partene eller er avgjort etter punkt 9.

12. Reaksjoner
I tilfelle som nevnt i punkt 8 kan det organisasjonsleddet som håndterer saken (jf. Punkt 6.2), samtidig med at undersøkelsen av saken avsluttes, fastsette videre reaksjoner der det er nødvendig for å hindre videre trakassering og/eller å sikre det psykososiale miljø, og/eller tap av tillit i utøvelsen av et verv.