Vedtatt på Kristne Arbeideres 30. ordinære landsmøte 25.- 26. oktober 2019

Kristne Arbeideres formålsparagraf:

Kristne Arbeidere er en sjølstendig organisasjon innenfor arbeiderbevegelsen. Forbundet bygger på kristen tro og etikk, og på ideene i demokratisk sosialisme.

Kristne Arbeidere har som oppgave:
Å ta aktivt del i arbeiderbevegelsens politiske og faglige arbeid for velferd, rettferdighet og fred, og for å sikre en forsvarlig forvaltning av miljø og ressurser, både nasjonalt og globalt. Det partipolitiske arbeidet foregår gjennom Arbeiderpartiet.

Å styrke og utvide det kristne fellesskapet på arbeidsplasser, og i politiske og faglige miljø. Og å bygge broer mellom kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen.

Å bidra til forståelse og respekt mellom kristne og andre tros- og livssynsbevegelser.

Med bakgrunn i formålsparagrafen skal Kristne Arbeidere bygge broer mellom kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Kristne Arbeidere skal forkynne evangeliet og samtidig vise hvordan den kristne forvaltertanken kan omsettes til praktisk politikk. Samråd mellom arbeiderbevegelsen og
kristenbevegelsen og andre aktuelle tros- og livssynsgrupper er et virkemiddel forbundet vil benytte i utstrakt grad. Dette programmet fastsetter de overordna likeverdige prinsipper for forbundets engasjement. Vi vil framholde vår tro og vårt engasjement innenfor den store arbeiderbevegelsen, både i inn- og utland, og vi ber til Gud for rettferdighet og nestekjærlighet.

Mennesket i fellesskapet
Mennesket er skapt i Guds bilde og har en verdi i seg selv. Da Gud skapte menneskene, ga han oss et forvalteransvar for hverandre og for skaperverket. Vi har et særskilt ansvar for å bidra til frigjøringen av undertrykte og kjempe mot at mennesker blir holdt nede.

Kristne Arbeidere mener at dette ansvaret ivaretas best gjennom demokratisk styreform og fellesskapsordninger som omfatter alle innbyggere, ledet av folkevalgte organer. Bare i fellesskap kan
vi utvikle ordninger som er gode og rettferdige og sikrer like muligheter for alle. Kristne Arbeidere er positive til det flerkulturelle samfunn. Vi har et ansvar for å ta imot, ta vare på og inkludere nye mennesker som kommer til landet på respektfullt og verdig vis, slik vi selv ønsker å
bli behandlet. Vi ønsker samhandling med alle mennesker av god vilje, uavhengig av tro, etnisitet og kulturell bakgrunn.

Familie, menneske og samfunn
Familien er en viktig ressurs i samfunnet. Oppvekstmiljø og trygge arenaer for samhandling med og
mellom barn er viktige samfunnsoppgaver.
Fellesskolen er ett av de viktigste verktøyene vi har for å sikre fellesskapet i det norske samfunnet. Ethvert press mot fellesskolen er et press mot fellesskapet.  Det kristne menneskesynet forutsetter at det ikke er kjønn, etnisk bakgrunn, grad av forstand, yteevne eller andre faktorer som gir oss verdi. Muligheten til å påvirke egen livssituasjon, både i arbeid og fritid, er en viktig side ved menneskeverdet. Alle mennesker må sikres like muligheter til å delta i samfunnet og forme sine egne liv. Nestekjærlighet er en av bærebjelkene i Jesu lære. Å ta vare på andre og å sørge for at andre har det like godt som en selv er nestekjærlighet i praksis.

Kommersialisering og grådighetskultur
Dagens samfunn bærer i stadig sterkere grad preg av kommersialisering og markedstankegang. Dette får konsekvenser for alle sektorer i samfunnet og for mennesket selv. Den store velstanden vi opplever fører på mange måter til at folk i sterkere grad blir opptatt av egen lykke og egen materiell
standard uten å se ting i fellesskapsperspektiv. Kristne Arbeidere mener at kommersialiseringen og markedstankegangen fører til en nedgradering
av folket som borgere og innbyggere med rettigheter og plikter, til kunder med begrensede rettigheter. Samfunnet og fellesskapet gjøres gradvis om til en markedsplass, og mennesker blir gjort til forbruksvare uten nødvendig vern. Globalisering av økonomien gjør det enda vanskeligere å påvirke denne utviklinga med demokratiske virkemidler. Markedstenkninga er en av vår tids største utfordringer. Den utfordrer menneskets syn
på seg selv og truer humaniteten i samfunnet. Gradvis ser vi antydninger til en kommersialisering av menneskets identitet. Mennesket måler i større grad sin verdi i forhold til andre kriterier enn sin
gudgitte egenverdi. Dermed kan det vi har og ikke det vi er bli det sentrale.
Kristne Arbeidere ser på det som en av sine viktigste oppgaver å bidra til at denne samfunnsmentaliteten blir snudd, ved å sette fokus på problemstillingen og å arbeide for brede og trygge fellesskapsordninger som omfatter alle.

Tro og livssyn
Mennesket lever ikke av brød alene, men har også åndelige behov. Bibelens budskap om at Gud bryr seg om alle mennesker og ga sitt liv for oss, er et frigjørende evangelium for menneskeheten. Kristne Arbeidere vil arbeide for at alle mennesker får høre evangeliet og bidra til at Jesu menneskesyn, omsorg og respekt for den enkelte og for mangfoldet, får prege det kristne fellesskap.

Kristne Arbeidere mener at tro har en helt naturlig plass i det offentlige rom, folk legger ikke fra seg sin tro eller overbevisning hjemme, men tar den med seg over alt i livet. Statens rolle i forhold til religion bør være å skape rom for mangfoldet og legge til rette for at det er mulig å drive religiøs virksomhet. Kristne Arbeidere mener at alle mennesker har lik rett til fri religionsutøvelse og deltakelse i gudstjeneste og menighetsliv. Vi mener det må være likeverdige offentlige ordninger for alle tros- og
livssynssamfunn. Kristne Arbeidere mener dialog og respekt mellom de forskjellige tros- og livssynssamfunn i vårt flerreligiøse samfunn er helt avgjørende for fellesskapet. Vi vil arbeide for å stimulere til dialog og
samhandling mellom disse, både i Norge og i verden forøvrig. Innad i det kristne landskapet ønsker vi å fremme samarbeid og forståelse på tvers av læresetninger og ulike kristne kulturer.

Miljø
Kristne Arbeidere mener at hensyn til miljøet og naturen vår må være grunnlaget for all virksomhet. All menneskelig aktivitet må foregå i pakt med prinsippet om en bærekraftig utvikling, som også må
komme foran økonomisk vinning. Kristne Arbeidere ønsker å vise sammenhengen mellom den kristne forvaltertanken og en bærekraftig utvikling. Det er en samstemt oppfatning blant forskere at de økende klimaproblemene er menneskeskapt. Den økologiske balansen i Guds skaperverk er dermed truet. Vi har alle et ansvar og arbeidet med å
verne kloden blir stadig viktigere framover.

Bioteknologi
Ny teknologi gir oss nye muligheter på flere områder, også innen biologien. Bioteknologiske nyvinninger bidrar til at vi kan redde flere liv, og kurere flere sykdommer. Samtidig gir denne kunnskapen oss nye og svært vanskelige etiske dilemma. Kristne Arbeidere er glad for at vi har
kunnskap som kan gjøre menneskers liv bedre, samtidig krever det mye av oss i vurderinga av når og hvordan vi skal bruke denne kunnskapen for ikke å skape utilsiktede konsekvenser. Derfor mener Kristne Arbeidere at når nye medisinske behandlingsmetoder og teknologi blir tilgjengelig, må det vurderes svært nøye hva slags konsekvenser dette får for mennesker på sikt. Menneskets verdi bør være førende for om og hvordan ny kunnskap skal tas i bruk. I denne sammenhengen bør også ”førevar”-prinsippet legges til grunn.

Globalt ansvar
Det kristne budskapet om forvalteransvar, nestekjærlighet og fred har ingen geografiske begrensninger. Den samme etikken må gjelde globalt som lokalt. Det globale samfunn må legge nestekjærligheten til grunn for all menneskelig samhandling. Dette er et særlig ansvar i behandlingen av mennesker på flukt. Verdens ressurser er i dag ulikt fordelt. Alt for mange mennesker lider under brudd på grunnleggende rettigheter, krig, konflikt, hungersnød og vanstyre. Som medmennesker må vi å gjøre det som står i vår makt for å rette opp i dette. Kristne Arbeidere tar sterkt avstand fra dødsstraff og tortur. Alle mennesker er like mye verdt og må få en verdig og human behandling uavhengig av hva de har gjort. Dette handler ikke om hvilke forbrytelser som er begått, men om hva som er rett for et samfunn.
Jesus sa klart og tydelig at vi skal elske våre fiender. Derfor må konflikter løses med dialog og fredelige forhandlinger. Kristne Arbeidere mener at innsatsen for fred og forsoning må bygge på befolkningens rett til et
verdig liv og til å delta i utviklingen i sine samfunn.